VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

                    VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

                        (vyplňte a pošlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Komu:

RK4 s.r.o, Astrová 759/14, 821 01 Bratislava

Objednávateľ:

Meno a priezvisko......................................................................................

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od objednávky

..................................................................................................................................................................  

Dátum objednania/dátum prijatia*........................................................................................................

Adresa objednávateľa/objednávateľov* .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* 

......................................................................................

 

 

*Nehodiace sa prečiarknite